2024.05.21, Kedd

Pest régió: a további menetrend

2016.02.12. 09:53

Beszámolunk, a kezdeményezett, Pest megye önálló régióvá válásáról szóló kormánydöntést követő további lépésekről, amelyek a "Pest régió" megszületéséhez vezetnek.

A Kormány 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozatával döntött arról, hogy - egyetértve a Közép-magyarországi régió jelenlegi, Budapest és Pest megye közös közigazgatási határa mentén történő kettéválasztásának szükségességével - felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben dolgozza ki a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján nyújtsa be az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint másolatban az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) részére. A Kormány felkérte továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnökét, hogy készítse elő és hajtsa végre az érintett statisztikai adatgyűjtések, adat-előállítási folyamatok, továbbá az azok eredményeit közlő statisztikai adatszolgáltatások módosítását az újonnan létrejött statisztikai célú területi egységeknek megfelelően, és dolgozza ki a statisztikai adatok visszavezetésének módját. Erre azért van szükség, mert - a 1059/2003/EK rendelet (a továbbiakban: NUTS-rendelet) 5. cikk (2) bekezdése alapján - a NUTS-osztályozás módosa esetén, az érintett tagállam a korábban továbbított adatok helyettesítése céljából az új regionális bontás idősorait továbbítania kell az Európai Bizottsághoz. Ezeket az idősorokat a NUTS-osztályozás módosításától számított két éven belül kell megadni.

Mint arra az NGM vizsgálati anyaga is rámutat, a régió kettéválasztásáról szóló kérelmet legkésőbb 2016. február 1-ig lehet benyújtani az Európai Bizottság Főtitkárságának és másolatban az EUROSTAT illetékes részlegének. Már a kérelem benyújtását megelőzően meg kell kezdeni a folyamatos konzultációt az EUROSTAT illetékeseivel.

Egy országban a nem-közigazgatási határok módosítása esetén (NUTS-rendelet 5. cikk (3) bekezdés): „Egy tagállamnak a 3. cikk (5) bekezdésében említett nem közigazgatási egységeire vonatkozó NUTS akkor módosítható, ha a módosítás az érintett NUTS-szinten a népesség tekintetében csökkenti minden EU területi egység méretének a szórását”.

AZ NGM vizsgálatai anyaga szerint egy NUTS-módosításról szóló kérelem esetén nem várható vita, amennyiben: 
-    a kialakítandó új területegység népességszáma a jogszabályban meghatározott népességküszöb-értékeknek megfelel,
-    a módosítás a népesség tekintetében csökkenti minden EU területi egység méretének a szórását,
-    a létrejövő új régió egyben adminisztratív egység is (ennek megfelelően szempont az, hogy hogyan illeszkedik, tagozódik az adott területegység a közigazgatás struktúrájába),
-    amennyiben a második kritérium nem teljesül, úgy a Bizottság – összhangban a jogszabály 3. cikkének (5) bekezdésével – megvizsgálja azt is, hogy a létrejött új területegységek földrajzi határai, története, gazdasági és társadalmi összetétele révén környezetétől elkülönülve önálló egységet képeznek-e.

A módosítási kérelmek elbírálása hosszú egyeztetési folyamatot igényel, melynek végső eredménye a NUTS-rendelet új mellékletének, a NUTS-régiók új listájának közzététele. 

A belső egyeztetések és felhatalmazások alapján benyújtott tagországi módosító javaslatokat a DIMESA  (konzultációs testület, melynek tagjai a Bizottság részéről a DG ESTAT, a Nemzeti Statisztikai Hivatalok részéről pedig a környezeti és területi statisztikákért felelős szervezeti egységek vezetői) elé tárják, mely az előterjesztett módosítási javaslatot véleményezi. A fent leírt egyeztetések eredményeképpen létrejött jogszabály-módosítási javaslatot az EUROSTAT az Európai Statisztikai Rendszerbizottság (ESRB) elé terjeszti, amely dönt annak szakmai elfogadásáról. A javaslatot az ESRB bizottsági rendelet tervezet formájában eljuttatja az Európai Parlamenthez és Tanácshoz, összhangban azok ellenőrzési jogkörével. Egyetértés esetén az Európai Bizottság az új NUTS-besorolást a NUTS-rendelet mellékletének módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet formájában kihirdeti. A bizottsági rendelet a kihirdetését követő második év január elsején lép hatályba.

A NUTS-besorolás felülvizsgálatának menetrendjét és a tervezett határidőket az alábbi táblázat tartalmazza:

Lépések Határidő
Tagországi módosítási javaslatok benyújtásának határideje 2016.február 1.
Előterjesztés összeállítása és véleményezésre a DIMESA elé terjesztése 2016. március
Az Európai Bizottságon belüli egyeztetés 2016. március-április
Az Európai Statisztikai Rendszerbizottság szakmailag elfogadja a tervezetet 2016. május/június
Európai Parlament és Tanács egyetértési szakasz 2016. május/június-szeptember
Új jogszabály-tervezet összeállítása 2016.szeptember közepe
A bizottsági végrehajtási rendelet jóváhagyása 2016.október
A bizottsági végrehajtási rendelet kihirdetése 2016. november
Az új NUTS-rendelet hatályba lépése 2018. január 1.


Pest megye a NUTS-rendeletben foglalt valamennyi feltételnek eleget tesz, NUTS 2 régióvá válásának uniós szinten jogi akadályai nincsenek. 

A döntés eredményeként Budapest és Pest megye NUTS 2-es szinten különválik, NUTS 1-es szinten (az ún. nagyrégiók szintjén) továbbra is Közép-magyarország néven egy területi egységet alkot, azonban ennek sem támogatáspolitikai sem egyéb gyakorlati relevanciája nincs. Az európai statisztika rendszer területi statisztikai adatokat is rendszerszerűen csak a NUTS2 és 3 szintekre gyűjt, a NUTS 1 szintű adatok ezek aggregátumai.

forrás: pestmegye.hu

Galéria

FókuszbanPest megyeönálló régióközigazgatás